Безплатна доставка при поръчка над 70 лв.Срокове и доставка
+359 32 642 880, +359 882 544211

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които "ЛЕРОЙ БГ" ЕООД, собственик на сайта www.100ki.bg, наричан по-долу "ТЪРГОВЕЦ", предоставя услуги на ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством Интернет магазина www.100ki.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона "Регистрация", ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. Идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.100ki.bg, съхранение на IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.100ki.bg, не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на ТЪРГОВЕЦА.

4. След кликане на бутона "Приключване на поръчката", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в "Кошница". Това действие има правно обвързваща сила. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, до 3 работни дни след получаване на заявление за покупка, ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за изчерпването  й чрез изпращане на съобщение до посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или заместваща поръчка.

6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС.

II. ДОСТАВКА

7. ТЪРГОВЕЦЪТ застрахова стоката до нейната доставка. Веднага след приемане на стоката от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху ПОТРЕБИТЕЛЯ. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

8. При доставката (в присъствие на куриера), стоките следва да бъдат прегледани внимателно от ПОТРЕБИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, се попълва двустранен констативен протокол, който се подписва от куриера и клиента. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

8а. При предаване на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.III. ЦЕНИ

9. Цените, посочени на сайта включват опаковане, но не включват транспорт до адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен в случаите, в които изришно е упоменато, че артикулът е с безплатна доставка или пратката отговаря на условията за безплатна доставка, упоменати в секцията "Срокове и Доставка". Доставчикът има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯТе длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, ДОСТАВЧИКЪТ има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен да възстанови сумите, платени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако има такива. Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.100ki.bg. ДОСТАВЧИКЪТ ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този сайт само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно своята регистрация по всяко време. Прекратяването на геристрацията не може да бъде извършено, ако има незавършена поръчка. Не се разрешава материалите на този сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

11. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

12. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

13. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според един от обявените начини в секцията "Начин на плащане".

14.  Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА,  се задължава при ползване на услугите:

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.100ki.bg услуги;

•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

•    да не извършва злоумишлени действия;

•    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.100ki.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

•    да се съобразява с факта, че всички изполвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този сайт, са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

14а.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

15. ТЪРГОВЕЦЪТ  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

16. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.100ki.bg.

17. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право по всяко време, без уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА,  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.100ki.bg.

17а. ТЪРГОВЕЦЪТ  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на ПОТРЕБИТЕЛЯ собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). При липса на складова наличност от заявената стока ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ в рамките на 3 работни дни след получаване на заявление за покупка чрез изпращане не съобщение до полочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес или на посочения телефон.

18. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

19. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите ПОТРЕБИТЕЛИ, независимо дали са регистрирани. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време и без предупреждание да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени.

20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ, изпратено на следния e-mail адрес leroybg@abv.bg. ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ  ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

21. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

22. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и позволяват възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

23. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да изпраща непосикани търговски съобщения на потребителите на сайта: промоционални оферти, полезни съвети, съобщения с рекламна и информативна цел, както и друг вид съобщения, разрешени от закона.

24. Съгласно ЗЗП ние от "ЛЕРОЙ БГ" ЕООД сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

• Име: "ЛЕРОЙ БГ" ЕООД

• Адрес на управление: гр. Пловдив, п.к. 4000 ул. "Д. Николаев" 80

• Адрес, на който упражняваме дейността си: гр. Пловдив, п.к. 4004, бул. "Кукленско шосе" 21

• Данни за кореспонденция: Снежана Шенчева, тел: 032/ 64 28 80, тел/факс: 032 64 18 74, мобилен телефон: 0882 544 211, имейл:leroybg@abv.bg

• Данни за вписване в търговски или друг публичен регистър: Съдебно решение 5531 от 27.09.2002 г, ф.д. 2517 от 2002г. на Пловдивски Окръжен Съд.

• Цената на стоките е изписана С ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт в български лева.

• Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да видите в секцията Срокове и Доставка.

• Допълнителна стойност: Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.

• Начините за доставка са описани подробно в Срокове и Доставка.

• Регистрация по ЗДДС: Фирмата е регистрирана по ЗДДС: Булстат/Данъчен номер: BG 115758742VI. ЛИЧНИ ДАННИ

25. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на ПОТРЕБИТЕЛЯ конфиденциалността на предоставената информация и  лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

25а ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

VII. ОТКАЗ ОТ СТОКАТА

26. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от поръчаните стоки в срок от 7 работни дни от получаване на стоките в случай , че те не са използвани освен за проба (функционалност на стоката, съвпадане на размер), не е увредена цялоста на опаковката им и запазен търговския вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката) , в който е получена според условията по чл.55 от ЗЗП. При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ТЪРГОВЕЦЪТ се ангажира той да бъде подменен с нов или да се възстанови заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ. Ако плащането е извършено с наложен платеж, стоката трябва дa се придружава и от касовата бележка, удостоверяваща плащането; ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати разходите по връщането на стоката, вкл. транспортни разходи и др. куриерски или банкови такси, свързани с възстановяването на платената цена за покупката; Клиентът има право да получи САМО стойността на върната стока, такава каквато е била при заявката и закупуването й. При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява цялата платена от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума, включително и транспортните разходи, платени от ПОТРЕБИТЕЛЯ за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 работни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

27. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако ПОТРЕБИТЕЛЯ не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

28. Под "ПОТРЕБИТЕЛ" се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.100ki.bg на своя компютър.

29. Под “ПОРЪЧКА” се разбира избраните стоки и всички други атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

30. Интернет магазинът www.100ki.bg е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

31. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.